תקנון

1. כללי  

.1.1 אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של יחידות האירוח Bronze  (להלן: "מתחם  הדירות".)

.1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד  משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/א ו למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או  תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו  ו/או מתחם הדירות.  

.1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים  כאחד.  

.1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של  מתחם הדירות, כי למתחם הדירות שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי  הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל,  לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבע לות Bronze ובין אם בבעלות  צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של   Bronze, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.  

.1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה  לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של מתחם הדירות כבעל זכויות  היוצרים בו, או של כל גורם אחר. 

 

2. סיכונים ואחריות  

.2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן  בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.  

.2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.  

.2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו,  הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך  שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי  מסך המחשב לבין מראיה ן במציאות.  

.2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא )"is as )"Bronze אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי 

המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי.  המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.  

.2.5 Bronze עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו  מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי  בלבד, חלקי ומבוסס. Bronze לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על  ידי מתחם הדירות והן על ידי צדדים שלישיים.  

.2.6 Bronze לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש,  העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו )בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש(  או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.  

.2.7 Bronze לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או  כל גורם אחר שאינו בשליטת ו.  

.2.8 Bronze לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד  שלישי אחר.  

 

 

3. הזמנת אירוח  

.3.1 כלל י  

.3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים  ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.  

.3.1.2 הזמנת דירה במתחם הדירות אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של  המתחם בטלפון שמספרו 972-2-5343841+ או באמצעות אתר זה.  

.3.1.3 כל המזמין דירה באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס'  תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.  

.3.2 פרטי רוכש השירותים  

.3.2.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש  המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים. 

.3.2.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם  אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת  חבילת האירוח, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או  באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או  לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.  

.3.2.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הנ ה עבירה פל ילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים  משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למתחם האירוח ו/או לאתר  ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.  

.3.2.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע  של Bronze. Bronze תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא  מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני  וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.  

.3.3 אופן ההזמנה  

.3.3.1 המשתמש יזי ן את פרטי ההזמנה באתר. 

.3.3.2 בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך  בטוחה בלבד.  

3.3.3 בעת הכניסה לדירה, יגבה 50% מקדמה מסך התשלום. 

.3.3.4 התשלום יתבצע במלואו עם הכניסה למתחם האירוח במזומן ו\או בכרטיס אשראי. 

 

 

4. תנאים והגבלות  

.4.1 המחירים באתר הנם בשקלים ואינם כוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה  מעת לעת.  

.4.2 Bronze רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.  

.4.3 Bronze רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש  למשתמש. Bronze תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד  פרסומם. 

.4.4 Bronze רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם  וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל  ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או  תביעה ו/או דרישה כלפי מתחם הדירות בקשר לכך.  

.4.5 מספר המקומות במתחם האירוח מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי  בלבד.  

.4.6 אין כפל מבצעים והנחות.  

.4.7 קבלת ופינוי הדירות:  

.4.7.1 קבלה: בימי חול בשעה ,15:00 ובערבי שבת או חג החל מהשעה .12:00  .4.7.2 פי נוי: בימי חול עד השעה ,11:00 ובשבת או חג עד שעתיים לאחר צאת השבת או החג.  

.4.7.3 הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש ועלולה להיות כרוכה  בתשלום נוסף.  

.4.8 תינוקות וילדים:  

.4.8.1 הגדרות:  

"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.  

"ילד" – מי שגילו עד 16 שנים. 

.4.8.2 במידה ובמשפחה שני תינוקות, אחד מהם יחוייב בעלות של ילד.  

4.9 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל ,18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.  

.4.10 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע  להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים 

.4.11 המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות  טכניות. 

.4.11 ט.ל.ח. 

 

 

5. ביטול הזמנה  

.5.1 הזמנה שתתבטל עד שבעה ימים לפני תאר יך ההזמנה תחויב בדמי המקדמה בלבד. 

.5.2 הזמנה שתתבטל פחות משבעה ימים לפני תאריך ההזמנה תחוייב בעלות הלילה הראשון  ובדמי ה מקדמה.  

 

6. הוראות שונות 

6.1 הבאת בעלי חיים למתחם הדירות כפופה לאישור מראש וייתכן שתהיה כרוכה בתשלום  נוסף.  

6.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמ ה מראש.  6.3 אין להוציא ציוד מד ירות האירוח בשום אופן  

6.4 אין לעשן בתחום הדירות מלבד המקומות המותרים לכך. 

6.5 המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום. 

 

 

7. שמירת המקום  

7.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל  נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.  

7.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות  הנזק. 

ברוכים הבאים לברונז!